Login


Register | Recover Password
 

Privacy Policy

Dekrie Auto’s B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Dekrie Auto’s B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.
  • Als autobedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
   het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
   ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
   Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
   Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dekrie Auto’s B.V. verwerkt ten behoeve
   van de volgende doelstelling(en):
   – Administratieve doeleinde;
   – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
   – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   – De overeengekomen opdracht;
   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dekrie Auto’s B.V. de volgende persoonsgegevens van u
   vragen:
   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – (Zakelijk) Telefoonnummer;
   – (Zakelijk) E-mailadres;
   – Geslacht.
   Uw persoonsgegevens worden door Dekrie Auto’s B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
   verwerking(en) voor de periode:
   – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
   voor maximaal 7 jaar.
   Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
   Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Dekrie Auto’s B.V. verwerkt ten behoeve
   van de volgende doelstelling(en):
   – Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   – Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u
   vragen:
   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – E-mailadres.
   Uw persoonsgegevens worden door Dekrie Auto’s B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
   verwerking(en) voor de periode:
   – Gedurende de periode dat men aangemeld is.
   Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of
   geïnteresseerde
   Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Dekrie Auto’s B.V. verwerkt ten
   behoeve van de volgende doelstelling(en):
   – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
   – Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dekrie Auto’s B.V. de volgende persoonsgegevens van u
   vragen:
   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – Telefoonnummer;
   – E-mailadres.
   Uw persoonsgegevens worden door Dekrie Auto’s B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
   verwerking(en) voor de periode:
   – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
   en/of geïnteresseerde.
   Verstrekking aan derden
   De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
   voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
   – Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
   – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   – Het verzorgen van reviews klantenvertellen.nl, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
   verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
   uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
   zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
   verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
   (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
   zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
   derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
   Binnen de EU
   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
   Minderjarigen
   Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
   indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
   vertegenwoordiger.
   Bewaartermijn
   Dekrie Auto’s B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
   deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   Beveiliging
   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
   van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
   maatregelen genomen;
   – Alle personen die namens Dekrie Auto’s B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
   gehouden aan geheimhouding daarvan.
   – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
   persoonsgegevens.
   Rechten omtrent uw gegevens
   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
   ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
   (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
   verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
   andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
   voornoemde verzoeken.
   Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
   dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
   Klachten
   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
   direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
   erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
   is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
   Vragen
   Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
   met ons op!
   Contactgegevens
   Dekrie Auto’s B.V.
   Heusdensebaan 52
   5061 PS
   Oisterwijk
   administratie@dekrie.nl